Rejse Dagbog 1930, rejsen til København
Rejse Dagbog 1930, rejsen til København Rejse Dagbog 1930, rejsen til København

Rejsedagbog for Jens Madsen. Vandaaen

(Dette er afskriften af hele Rejsedagbogen, med den tids sprog og stavemåde, Flemming Væversted Jørgensen. Juli 2000 )

Dagbog over Rejsen til København og den Ophold i Tiden fra den 5 September til den 16 September 1930.

Kl 5 om Morgenen startede vi herfra Vandaaen, tog med Toget fra Agersted Kl 6 Morgen til Aalborg videre med Ekspressen fra Aalborg Kl 8, og passerede efterhånden Byerne Hobro Randers Aarhus Skanderborg Horsens Vejle, kom til Frederitsja Kl 1½, og derfra med Færgen over til Strib og videre tvers over Fyn var i Nyborg kl 4.09 videre med Færgen over Storebelt afgik kort efter, og var i Korsør 5.47. Toget fra Korsør afgik Kl 6, og var i København pris Kl 8.
Turen igennem hele Landet, gik godt, og det var ganske interresant for os to gamle, at se de forskellige Egne af Landet.

Fra Randers kom vi sammen med et Par jævnalderne, der ogsaa skulde til København. Mandens Navn Mads Skov Havndal, de vare nogle prægtige Folk, saa vi havde det godt med Underholdning. Som føran nævnt var vi jo altsaa i København Kl 8, hvor vi paa Banegaarden blev modtaget af Hr Hansen og Datteren Bodil, samt Kaare Iversen og hans Kone m fl.
Vi kørte saa i Bil til H. C. Ørstedsvej 1"" hvor vor gode Fru Hansen ventede os med Bøf og Rødgrød i lange Baner og som smag te os storartet, og var meget vederkvægende over paa den for os, saa lange Rejse, saa efter en Sludder frem og tilbage, beordre Fru Hansen os i Seng Kl 10.

Lørdag 6 September Bundskuedag.
Fra Morgenstunden mødte A Hansen og jeg foran Carlsberg Bryggeriernes Porte hvor der var mødt et par Hundrede Mennesker, og nu gik det op og ned af Trapperne igjennem det store Etablement og sluttede med at smage paa den saa bekendte og velsmagende gml Carlsberg derefter Turen til det Kongelige Portilænsfabrik, som vi ligeledes saa store Ting af Maling og Favning af Portilænet, og de store Ovne hvori dette brændes var meget beundringværdig for os altsammen.

Saa derfra og hjem til Frokost og dermed var formiddagen saa forbi efter en lille Middagshvile startede vi igjen Kl 1 kørte til Orlosværftet pr Sporvogn, hvor vi besaa den store Samling af gamle Vaaben og Skibsmodeller, som imponerede os ved sin smukke Opstilling, og det hele var et smukt Syn. Sejlede saa med Motorbåd over til Kongens Nytorv spaserede igjennem Strøggaden til Brandstationen saa lidt paa Grejene der, men der var ingen udrøkning i den tid.
Vi tog et Glas Øl på en Kaffe, og var saa en Sveptur inde i Tivoli. Der købte vi hver et nummer i Bunskuedagen Paroli, Desværre var det to Nitter.

Klokken var nu 5, og vi var noget sulten og trætte saa gik vi hjem, og spiste til Middag, som bestod af Kyllingsteg og Rødgrød hvilken Middag baade Kaares Moder og Frøken Herdis deltog, saa efter at have spist fik vi en ordentlig Passiar sammen saa denne tid forløb meget godt.

Søndag den 7 September.
Denne Dag var bestemt for en tuer til Sverige, Helsingborg og Kullen. Det regnede lidt paa morgenstunden, men vi tog alligevel af sted Kl 8½ med Damperen fra Havnegade, der var en hel del Rejsende med trods Regnvejret, og der var gemytlig Stemning Om bord.
En yngre Dame var den eneste søsyge skjøndt Skibet gyngede stærgt. Vi paserede Hven paa vor Søvej Ved 11 Tiden naaede vi Helsingborg.
Der blev vi modtaget af en gemytelig Svensker, der inde paa Kajen, som foretog forskellige Krumspring, om han var fuld ved man ikke maaske var han Reklama for en nærliggende Beværtning, thi i denne Beværtning forsvandt ham Kalorius til sidst.

Vi tog med en lille Motorbåd over til Hanningloppet, hvor alt i forvejen var bestemt vi skulde spise Frokost naturligvis Anton Hansen & Frue, mig selv & Frue. Vi fik noget ganske fortinligt Mad, bestaaende af Smørgaas og ovenpaa en stor stegt Rødspætte, og som flydende varer en Svensk Bajer, Snaps serveres ikke i Sverig imellem kl 11 og 1 om Søndagen, dette var naturligvis for os en Skuffelse, men derved var der nu intet at gøre. Naa det blev nu ogsaa dyrt nok enda. Frokosten som forannævnt blev lige 6 Kr pr Snude, Kontante Danske Penge, men som sagt Maden var god, og smagte fortrinlig, og vi intog ogsaa et ordentlig Livfuld.

Da Regnen blev ved at strømme ned opgav vi at rejse til Kullen. Istedetfor vilde vi tage med Færgen over til Helsingør, og derfra hjem til København. Forinden Afgangen var A Hansen og jeg en Sviptur oppe i det gamle Fæstningstorn "Karman". Det var storartet med den Motion thi vi dinglede op ad 300 Trappetrin og naturligvis ligesaamange ned igjen. Der var en storartet Udsigt over Byen og Omegnen. Ja hvor var det impronerende.
Færgeturen til Helsingør var snart tilende det tog Ca ½ Time. Blæsten havde Tiltaget, saa Færgen gimpede lidt, og vi opserverede en ung Mand der maatte ofre til Havets Guder. Ved ankomsten til Helsingør bestemte vi os til at opholde os et Par Timer der, da Klokken kun var Ca 2. Vispaserede saa hen til Kronborg Slot, som jo er meget gammelt, og smugt beliggende omkrandset af Volde og Grave, og med gamle Kanoner anbragt paa Brystværnet. Her findes desuden et Museum for Handel og Søfart, som vi løselig gennemgik det indeholdt mange smukke og interesandte Ting. Billeder i hondering udvisende Helbefarede Mænd, Modeller at Skibe der var ogsaa en afdeling hirørende fra Grønland et Hundeforspand for en slæde, Grøndlandske Dragter or meget mere.

Fik Dererfter fat i en Bil og kørte til Banegaarden hvor vi vederkvægede os ved en Pilsner, og en Kop Kaffe i Restavrationen der, saa gik Toget og vi var hjemme Kl 6 uden særlige Seværdigheder. Vi spiste da nogen Stykker Mad, som skulde have været spist paa Kullen, som vi ikke naaede at komme, men Maden smagte storartet. Og saa blev Dagen sluttet med en Gammeldags Kaffepuns.

Mandag den 8 September 1930
Om Morgenen ved skrædder Invart Sølvkær paa Knippelsbro hvor ogsaa Lars Sølvkær var tilstede, og vi fik en god Passiar sammen, saa derfra til Boghandelen Poul Clausen en lille Visit og saa hjem til min gode Værtinde Fru Hansen at spise Frokost, og ovenpaa en lille Luer gik Moer og jeg til Fru Høst Aagade 106, hvor vi var meget velkommen, og blev trakteret med Kaffe i lange Baner, og vi besaae mange Kostbare Ting, saasom Malirier og Sølvgenstande, som Fru Hostes afdøde Mand havde erhvervet sig, og været ivrig Samler af. Saa til Aften gik vi hjem at spise, og derefter med Familien Hansen i Cirkus, men I da hvor var det sjovt.

Tirsdag den 9 September 1930
Om gik Moer og jeg til Landbohøjskolen hvor der var meget smugt, særlig Haven, der var gruelig smugt udstyret med Blomster og mange skønne Ting.
Derfra gik jeg saa ned til Fru Johanne Clausen at sludre lidt, til Moer og Fru Hansen kom hvorfra vi saa fortsatte igjennem Frideriksberg Have og Søndermarken ud til Skoleinspektør Jacobsen, hvor Alise Jakobsen engang var Feriepige, er Datter i det smukke Hjem. Det var rare og flinke Mennesker der som alle steder hvor vi kom. Vi var indbudne sammen med Hr og Fru Hansen til en bedre Frokost, den smagte os storartet, saa efter endt frokost, lejede Hr Jacobsen en Bil, og kørte saa med os samt Fru Jacobsen hen til denne Skole hvor Hr Jacobsen var Skoleinspektør dette var en hel ny opført Skole i Frederiksberg Kommune, ak hvor var denne Skole storslaaet, men den havde ogsaa kostet Kommunen 1½ Million Kroner. Der var rigtignok meget at se der, blandt andet skal nævnes Tagget var af pure Glas, og den første Stue, vi kom først ind i var en Sal der der blev holdt Morgenandagt i, den var saa stor den rummede 1800 Mennesker, men der var kuns 1200 til Morgenandagt i denne Tid, saa da vi havde seet det hele der, tog vi saa med Jokobsen og Fruen hjem Eftermiddagskaffe, saa efter at have taget Afsked med Familien Jacobsen gik vi i Sologis Have hvor jeg fik et lille In´ldebefindende, ved at gaa ind i et Fugleskuer hvor Luften var forpæstet men ved at tage mig en frisk Skraa vandt jeg over det igjen. Saa daskede vi hjem til Aftensmad hos Hansen Efter endt Maaltidgik Moer og jeg en lille Sveptuer til Clausens, til en Aftenssludder med kaffe til, saa efter at have udnyttet Dagen paa bedste Maade kom vi saa hjem til Hansens Klokken 10 og gik saa i seng, for igjen til næste Dags Morgen atter at vaagne til noget Nyt.


Onsdag den 10 September 1930
Begyndte jeg om morgenen med at besøge en Skræddermester Niels Asaa, Gamle Madamme Halds( Jordmoderens Adoptivsøn) tilsyneladende havde en stor svær Forretning, men var ogsaa stor i sig selv, saa derfra sammen med Moer og Fru Hansen til Sant Jørgen Sø, hvor der var meget smugt, hvorfor vi satte os paa en Bænk, og nød Livet en Times Tid. Saa kl 11 mødte vi til Frokost hos Enkefrue Iversen Niels Ebbesensvej 18 hvor Hr og Fru Hansen samt Gunnar Iversen Hustru Lyra og deres lille søn Jørgen, deltog vi blev meget godt beværtet og havde det rart og hyggeligt, helt hjemligt.

Om eftermiddagen startede jeg sammen med Boghandler Clausen vi skulde saa paa en længere Tuer, Vejrguderne tilsmilede os Solen skinnede dejligt, saa det var et veldig fint September Vejr, og vi fik en meget herlig og vellykket Tuer. Vi tog med toget fra Hovedbanegaarden kl 3 og var ½ Time efter i Springforbi, paa vejen passerede vi Frihavnen, Helgoland, Hellerup, Charlottenlund Klampenborg. I Springforbi steg vi ad Toget og gik ind paa Erimitagesletten (Dyrehaven) hvor vi saa 1000 af Hjorte og Krondyr, Enkelte med pragtfulde Gevir og meget store næsten saa store som en lille Hest. Derefter gik vi op til Erimetage Slottet og nød den dejlige Udsigt helt over til Hveen og Sverrig, og ud over Øresund. Efter et kort Hvil, begav vi os paa Vej til Klampenborg igjennem Dyrehaven. Her saa vi den største Sten vi nogensinde havde seet, med Indskripsion paa, og lige ved siden af stod en anden stor Sten uden Indskripsion, paa hvilke min ven Clausen mente mit navn skulde Indgraveres, som minde om mit besøg Aaret 1930 ? maaske ? Kort tid derefter blev vi standset af en Kusk og kørte saa i fin Køretøj til Klambenborg, her gik vi ned til Stranden og nød en Øl og en Sodavand da vi var bleven tørstige.
Hjemturen forgik pr Sporvogn fra Klampenborg, og tog over en time langs hele Kysten, hvor vi saa de store smukke Villaer, ligger langs hele Vejen. Her gjorde vi bekendtskab med en Dame, der havde lavet de fleste af sine Aar i England, men som elskede det Jydske Sprog og sagde at jeg talte udalmindelig smugt Jydsk, det var jo helt rart for mig at høre, men det var en hel fornøjelse at tale med hende, men det fik jo ogsaa Ende. Vi kom saa Hjem til Clausens efter at have tilbragt mange fornøjelige Timer Tilsammens. Klokken var da ¼ over 6 og Fru Johanne Clausen havde Middagen færdig hvor vi deltog Moer og mig og Familien Hansen. Efter endt gode Middag og en lang Kaffesludder hos Clausens kom vi da Hjem til Hansens Kl 11.

Torsdag den 11 September 1930.
Kl 11 Formiddag startede Moer og jeg. Tog med Sporvogn Linie 3 og omstigning til Linie 10 til Bisbebjerg Kirkegaardfor at besøge Hr Smedemester Andersen ( gammel bekjendt) Smeden var mødt ved Kirkegaarsdøren, at tage imod os, og vi gik saa ind i Cerimonien besaae Krematoriet, der hvor der brændes Folk, Selfølgelig Døde mennesker og hvor saa Asken hensættes i Potter (Urner) og bliver opbevaret i Bygningen eller paa Kirkegaarden, som vi ogsaa besaa hvor Vejen nemlig førte igjennem. Vi gik hjem til Smedens Kone Anine en søster til Murer Knudsen i Skagen. OG vi blev af hende vældig beværtet med Mad og Drikke, Vin i lange Baner. Smeden var glad for vort Besøg, foærede mig en stor ny Hammersom jeg herhjemme skulde have til et Minde ham. Kl 5½ skulde vi saa med Linie 10 tilbage igjen, hvortil Smeden og hans Hustru fulgte os paa vor Vej var vi alle inde at bese den meget omtalte Gruntvigs Kirke, som allerede er bygget paa i tre samfulde Aar og kostet en uhyre masse Penge, men endnu ikke er færdig.Vi tog saa med Linierne hjem til vor Vært og Værtinde, for sammen at fejre en glad Aften hos Kaare Iversen og Hustru( Aasa) og den den blev ogsaa vellykket, i vort selskab befandt sig envidere Kaares Broder Gunnar og Kaares Svigerforældre og vi blev beværtet med Kaffe Sigarer, og senere hen paa Aftenen Is. Det var en skrap Omgang men det maa jeg sige det var en stor Glæde for os at besøge vor gode Feriegæst. Kl 11 var vi hjemme igjen.

Fredag den 12 September 1930
Allerførst paa Formiddagen besørgede jeg Indkøb af Tobak og forskellige Nødvendighedsgenstande som jeg købte hos nogle Jyder, som jeg havde opserveret paa forskellige strøg rundt i byen. Tog derefter sammen med Moer og Fru Hansen til Komunehospitalet for at besøge en Patient, Madamme Hansen, som var kendt ad vores Døtre. Desværre var hun meget syg, saa vi ikke fik Lov at tale med hende den Dag, vi Spurgte saa senere hun døde et Par dage derefter.
Vi gik saa ind paa Kunstmuseet hvor vi besaae Malerier og Billedhuggerarbejde, der var Ting fra den Gæske og ægyptiske Oltid, som var ligesaa smukke og kunstfærdige som det der fremstilles nu til dags der var mange herlige Malerier som efter sigende var meget kostbare, der var nemlig et maleri af den Hollandske Maler Rimbrandt som takseredes til den svimlende Sum 1½ Million Kroner. Det var vist heller ikke fo meget, men det var nu ingen af os der kunne være Liebhaver, til den Pris. Men derimod var vi Liebhaver til en Koop Kaffe, som vor gode Ledsagerske Fru Hansen serverede for os i Melkeriet i Gotersgade, Gik saa hjem paa Ørstedsvej og tog en lille Middagslur.
Saa kl 6½ til Middag hos Gunnar Iversen. Vi mødte her som alle andre Steder hos vore Venner et veldækket Bord, og til at afslurtte Dagen med et Par gammedags Thepunser med største Gemyt til. Var hjemme kl 11½ og saa Fyrværkeri fra Tivoli, som ses ret godt fra vor Vindduer paa Ørstedsvej, det var godt nok noget helt andet Fyrværkeri end hvad der præsteres hjemme i Jylland.

Lørdag den 13 September 1930
Denne Dag begyndte med pjeáskende regn og Bæst som medførte at vi blev hjemme om Formiddagen. Moer og Fru Hansen gik ud om Eftermiddagen at gøre lidt indkøb, selv gik jeg over til Boghandler Clausen som boer paa Vesterbro 107. Hvor jeg hilste paa en af mig en god Bekendt Carl Martens. Moer og Fru Hansen kom saa og hentede mig og vi gik hjem, det regnede stadigvæk. Trods Regn og Blæst dog efter vi havde spist til Aften i Biografen og derfra hjem kl 11.

(Note fra datteren Lisbeth 2017: Carl Martens var Poul Clausens soldaterkammeret. De var begge i mange år medlem af Kystartelleri foreningen)

Søndag den 14 September 1930.
Om Formiddagen var Mor og jeg og Hansen i Frederikskirken hvor Pastor Trier talede, da vi gik hjem tog vi Vejen igjennem Slotsgaarden paa Amalienborg. Jeg vilde have hilst paa Hans Majestæt Kong Christian, min jævnaldrene, men han var ikke hjemme, han var nemlig i Skagen, men Hansen lovede at skulde hilse ham fra mig. Naar han kom hjem, saa slog jeg mig til taals med dette dengang.
Saa om Eftermiddagen var vi sammen med Tandlæge Frk Jensen Lervang ude i Vigerslev at besøge hendes Broder Peter Jensen, som boede der og i hvis Hus vi nød en venlig modtagelse med Øl og Kaffe.
Vi tog saa med Sporvogn ind til København, og til et af Frk Jensen anvist Stoppested hoppede vi ud, og blev der af hele Familien Hansen modtaget, de havde nemlig opserveret et Blomstertog som strags vilde komme der igjennem Gaden. Ja der stod tusinde ad nysgerige Mennesker og ventede paa at det skulde komme, og saa kom det ogsaa. Ja ij dog, hvor var det smugt, det hørte jeg i hvert fald de fleste sagde som stod der, og det samme syntes vi da ogsaa naturligvis.
Efter at Blomstertoget have passeret os gik vi hjem og spiste til Aften. Da det saa var vel overstaaet, gik vi sammen i med Familien Hansen og Frk Magda Christensen i Tivoli alt hvad vi saa der, kan jeg ikke opskrive, men dette var for os meget stor slaaende og imponerende. Klokken blev ogsaa 1 inden vi kom hjem og til Køjs den Aften, det kan maaske gives Skylden at Hansen og Jeg havde Kjørt rigeligt længe Radiobiler sammen med unge Damer.

Mandag den 15 September 1930
Først paa Formiddagen var jeg ude at gøre lidt Handel med mine Landsmænd Jyderne. Klokken 10 gik vi ud Søndermarken hvor vi sammen med hele Familien Hansen, samt Moster Lena, Fru Jørgensen, Fru Østermand og hendes lille Ruth. Der indtog vi alle en bedre Frokost med Snaps til, som, af Fru Østermansnblev serveret, desuden inbød Hun hele Selskabet sammen med os til sig og sin Mand Abotekeren Østermand om Aftenen til Kaffeselskab. Vi tog imod Indbydelsen og efteerkom den, kom først hjem igjen derfra kl 11 om aftenen. Det Klokslet, var jo ellers blevne til vores sædvanlige Sengetid, Sommetider noget over, men under har det aldrig kunnet blive paa det passende jo ellers ikke, med min sengetid derhjemme, men vi har holdt godt ud, det er vel nok som Følge af den megen venlige og kærkomne Modtagelse der har mødt os overalt hvor vi ere komme til vore Venner i København.

Tirsdag den 16 September 1930
Det er altsaa sidste Dag for os i København, denne Gang. Dagen oprandt med fint og roligt Vejr. Først til Morgen, var jeg med Hansen nede paa Fisketorvet, derefter gik jeg paa egen Haand rund i Hovedstaden, og sagde Farvel til mine bekendte Jyder. Det vil sige dem jeg havde stiftet Bekjendtskab med i den Tid vi har boet i København, kom saa hjem til Hansens til Frokostid, spiste saa Frokost Snaps til det sidste vi havde af Snaps, men det var jo ikke heller for tidlig at faae Flasken tømt, da det begyndte at smage muggent, og det var tilige sidste Dag. Saa efter endt Frokost gik jeg en Svip om til Johanne Clausen og derfra hen til Fru Iversen til Kaffegilde til Kaffe og Avskedsgilde, hvor Moer vendtede mig samt, Hr Hansen og Frue Fru Pedersen det var Gunnars Iversens Sviggermoder Lyre hans Kone og deres lille Søn Jørgen. Efter endt Avskedsgilde hos Fru Iversen, gik vi saa med Hansen og Frue hjem at spise Middag, som ogsaa Clausen og Frue var indbudende til, men maatte afslaa paa Grund af for megen Travlhed i Deres Forretning.

Men de kom saa lidt efter, og havde lille Jørgen Flemming med, de vilde følge os til Damperen hvor vi skulde være Kl 8 efter at have pakket vor Klonds sammen tog vi saa af sted med Sporvognen sammen medhele Familien Hansen og hele den Clausiske Familie til Havnen, hvor Damperen lagde, og hvor en hel Del Venner var mødt for at ville tage en rørendeAvsked med os, deriblandt var Moster Herdis, Gunnar Iversen og Frue, og deres lille Jørgen. Ja jeg troer der var mange flere men jeg kjendte dem ikke alle sammen, Hansen, Clausen og Iversen gik med paa Skibet og med i Kahytterne og viste os efter vor Pas, hvor vi skulde sove om natten. Saa efter Haandtrøk og Farvel til vore Venner, begyndte skuden at glide ud af Havnen, jeg tog mig i en fart sammen og udbragte et kraftigt længe Leve for de flinke og jævne Københavnere. Hurra…….

Vi gik saa ned til vore Køjer, men forinden vi gik i Seng, var jeg inde i Samlingsstuen, hvor jeg traf paa fire Vendelboer, hvoraf de to var mig godt bekendt, nemlig Skomager Kristaiansen Dronninglund, og Jens Jensen Rævmose Vraa, de to andre var fra Brøndelsev af hvilke jeg skulde have den ene til Slof (Værelsekammerat ) om Natten, et vældigt sludderhoved, var han, saavelsom alle vi andre og vi fik en ordentlig Passiar sammen.

Efter aftale skulde vi mødes i Stuen om Morgenen, og nyde en lille Morgenbitter. Vi gik saa til Køjs og sov storartet resten af Natten. Vi saa og hørte ingenting. Da skibet Aalborghus lagde ind til Aalborg, havde vi allerede indtaget Bitterne og desuden vor Morgenkaffe. Spaserede saa over til Sundby med vor Bagese tog med Toget til Agersted. Hvor vor søn Niles var mødt for at tage imod os, og befordre os hjem til Vandaaen. Hvor vi nu lever videre, men hvor længe ved man jo ikke. Men i hvert fald saa længe vi to gamle, maa have lov til at leve, vil dette minde stedse blive baaren frem, som som gjemmes i vores Erindringer. Besøget vi avlagde hos vore mange gode Venner i København Sommeren Aaret 1930 vil aldrig blive glemt af os.
Underskrevne
Jens Madsen født aaret 1870
Inger Madsen født aaret 1873


Inger Marie Larsen ¤
Jens Martinus Madsen ¤
Anton Hansen
Odny Sigrid Hansen
Bodil Folsted Plovgaard
Johanne Josefine Clausen
Poul Carl Clausen
Jørgen Flemming Clausen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021